col
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क

जेष्ठता यादी

महसुल कर्मचाऱ्यांची विविध दिनांकास पद निहाय जेष्ठता सुची

ar1 लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९४ पासुनची अंतिम जेष्ठता सुची N1
ar1 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनची अंतिम जेष्ठता सुची N1
ar1 लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९३ पासुनची जेष्ठता सुची
ar1 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनची जेष्ठता सुची
ar1 तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१.१.२०१६ रोजी अंतिम जेष्ठता सुची
ar1 तलाठी संवर्गाची दि.०१/०१/२०१६ रोजीची एकत्रित प्रारूप जेष्ठता सुची
ar1 मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची
ar1 अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची
ar1 लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची
ar1 लघुटंकलेखक,वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची अंतिम जेष्ठता सुची

Back