col
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क

भूसंपादन म.पा.प्र.

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ अन्वये घोषणा

ar1 S.R. ३/२०१५ मौजे शेवाडे ता.शिंदखेडा
ar1 S.R. ३/२०१६ मौजे बोरीस ता.जि.धुळे व मौजे मुकटी ता.शिंदखेडा
ar1 S.R. १३/२०१६ मौजे देगाव ता.शिंदखेडा

Back