Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१५ N10
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

आरोग्य सेवक परीक्षा उत्तरांची विवरणी N1

पशुधन पर्यवेक्षक परीक्षा उत्तरांची विवरणी N1

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी -१-१-८२ व १-१-९९ पासुनची सुधारित अंतिम जेष्ठता सुची N5

प्राथमिक शिक्षकांचे आंतर जिल्हा बदली आदेश

सुधारीत वेळापत्रक - जिल्हा परिषदेअंतर्गत गट क व गट ड संवर्गातील रिक्त पद भरती

जिल्हा परिषदेअंतर्गत गट क व गट ड संवर्गातील रिक्त पद भरती

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी -१-१-८२ व १-१-९९ पासुनची सुधारित प्रारूप जेष्ठता सुची

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी

साक्री नगर पंचायत निवडणुक-२०१५ - उमेदवारांचे अॅफिडेव्हिट

सुधारित उत्तरांची विवरणी- कनिष्ठ लिपिक संवर्गातील पद भरती

सेन्ट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे कोर्स कॅलेंडर

तलाठी पदासाठी निवड यादी

नाशिक पदवीधर मतदार संघ- मतदार यादी

अव्वल-कारकून व मंडळ अधिकारी यांची ०१/०१/१९९९ ते ०१/०१/२०१५ रोजीची प्रारूप जेष्ट्ता सूची

मुलाखत सूचना - म.न.पा. व न.पा. येथे सहाय्यक प्रकल्प अधि कारी व समुदाय संघटक पद भरती

दि.१/१/११ ते ३१/३/१५ अखेर शिल्लक रिकाम्या बारदानाचा जाहीर ई-लिलाव

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद्ध्तीने वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी जाहिरात

NVSP

सूचना - जिल्हाधिकारी कार्यालय - लिपिक-टंकलेखक पद भरती

जिल्हाधिकारी कार्यालय - लिपिक-टंकलेखक पद भरती

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

जाहिरात - जिल्हाधिकारी कार्यालय - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान व राज्य नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत कंत्राटी पद भरती

ई-लिलाव - बारदान विक्री

आंतर जिल्हा बदली प्राथमिक शिक्षकांची अंतिम पात्र व अपात्र यादी - शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प.,धुळे

वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प भुसंपादन प्रस्ताव क्र.५१-०७/२-१४ ता.शिंदखेडा

भूमिसंपादन प्रस्ताव क्र.०१/२०१५.. भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची परीशिष्ट १ ते ५

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल आणि मतदाता महोत्सव- Online Competition for Voters

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 चे कलम 19 अन्वये घोषणा

सामजिक,आर्थिक.व जातीनिहाय सर्वेक्षण २०११,प्रारूप यादी (Draft List)

टंचाईग्रस्त गावांची यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जि.प. धुळे , सार्वजनिक अहवाल

ग्रामपंचायत निवडणुक - ऑनलाइन नामनिर्देशन पत्र भरणे

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

प्राथमिक शिक्षक जेष्ठता सूची - जि.प.धुळे

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१५
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-27
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768