Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रे संपर्क

Indian Government Website

AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन N3
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 जेष्ठता सुची
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१७
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

ई-निविदा - प्रणालीसाठी संगणक,प्रिंटर आणि स्कॅनर भाडयाने घेणेकामी निविदा N1

जी.एन.एम.प्रवेश प्रक्रिया -२०१७ जाहिरात व माहिती पुस्तिका

नवीन साझांची प्रारूप अधिसुचना

शिंदखेडा नगर पंचायत - अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०१७-१८

जाहिरात- PG-DMLT अभ्यासक्रम प्रवेश -शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय व रुग्णालय ,धुळे

ई-निविदा-विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादी छपाई

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्य निवडीबाबत

जाहिरात-कंत्राटी पद भरती - शासकीय वैद्यकीय महाविदयालय व रुग्णालय ,धुळे

जाहिरात - होमगार्ड नोंदणी-२०१७

वैद्यकीय अधिकारी,गट-अ पद भरती - आरोग्य विभाग , जि.प.धुळ

खरीप / रब्बी -२०१५ शेतकरी अर्थसहाय्य यादी N1

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी अंतर्गत कंत्राटी पद भरती

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९४ पासुनची दुरुस्त अंतिम जेष्ठता सुची

शिंदखेडा नगरपंचायतीचा प्रभाग रचना तसेच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम 2017-2018

धुळे जिल्हा अंतर्गत मतदार नोंदणी /वगळणी/दुरुस्ती अर्जांच्या डाटा एन्ट्रीसाठी अभिकर्ता नेमणुकीसाठी ई-निविदा

जाहीर नोटीस-शिंदखेडा नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७-१८

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा - २०१७-१८

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९४ पासुनची अंतिम जेष्ठता सुची

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनची अंतिम जेष्ठता सुची

युवा मतदार नोंदणी विशेष मोहीम - व्हिडीओ-२ पहा

युवा मतदार नोंदणी विशेष मोहीम - व्हिडीओ-१ पहा

युवा मतदार नोंदणी विशेष मोहीम - कॉम्प्युटर गेम

विशेष सरकारी अभियोक्ता नेमणुकीबाबत

सन 2016-17 च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी 50 पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेल्या गावांची यादी

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९३ पासुनची जेष्ठता सुची

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनची जेष्ठता सुची

ई व्ही एम बाबत माहिती (Video)

नागरिकांकडून हरकती/सुचना मागविण्यासाठी - धुळे प्रादेशिक योजनेचा प्रारूप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा व अहवाल

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लघुटंकलेखक , वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अपर तहसील पिंपळनेर , ता.साक्री मधील मांजरी गावाचे विभाजन करून बारीपाडा हे स्वतंत्र महसुली गाव घोषित करणेबाबत

साक्री तालुक्यातील कढरे गावाचे विभाजन करून आगरपाडा ता. साक्री जि.धुळे हे स्वतंत्र महसुली गाव करणेबाबत.

वर्ष निहाय शासकिय जमिन मंजूर प्रदान आदेश

अपर तहसिलदार यांचे कार्यक्षेत्र - गावांची यादी

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

 

Maharashtra Governmnet Website

संकेतस्थळात शोधा

AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती
AR-34 स्वातंत्र्यसैनिकांची यादी
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१७
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768

DigiLocker