Collector Office

" स्त्री शक्ती देशाची, ताकद लोकशाहीची - महिलांनो पुढे या, मतदार यादीत नाव नोंदवा........" मतदार नोंदणीसाठी आजच संपर्क साधा - तहसिल कार्यालय - धुळे , साक्री , शिंदखेडा आणि शिरपूर.

मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क

Indian Government Website

Maharashtra Governmnet Website

AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन N3
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 जेष्ठता सुची
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१५
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

विशेष सरकारी अभियोक्ता नेमणुकीबाबत N1

सन 2016-17 च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी 50 पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेल्या गावांची यादीN1

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९३ पासुनची जेष्ठता सुची N1

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनची जेष्ठता सुची N1

ई व्ही एम बाबत माहिती (Video) N1

भूमिसंपादन म.पा.प्र , धुळे S.R. No. ०६/२०१६ कलम ११ अन्वये घोषणा N1

प्रत्यक्ष मुलाखत (Walk-in-Interview) तात्पुरत्या स्वरुपात सहाय्यक प्राध्यापक महाविद्यालय व रुग्णालय आणि वैद्यकीय अधिकारी रुग्णालय पद भरती बाबत

जनहित याचिका क्र.१५५/२०११ अन्वये सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय , धुळे - वाहन विक्री निविदा

ई-निविदा - रिकामे बारदान

रेती/वाळू घाट निर्गती करिता चौथ्या फेरीची (हातची किंमत २५% ने कमी करून ) ई-टेडरिंग कम ई-ऑक्शन (ई-निविदा सह ई-लिलाव) सूचना

फेर ई-निविदा-पिण्याचे पाणी वाहतूक

नागरिकांकडून हरकती/सुचना मागविण्यासाठी - धुळे प्रादेशिक योजनेचा प्रारूप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा व अहवाल

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम १९ अन्वये घोषणा

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लघुटंकलेखक , वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० , ध्वनी प्रदूषण नियम अंमलबजावणी माहिती

अपर तहसील पिंपळनेर , ता.साक्री मधील मांजरी गावाचे विभाजन करून बारीपाडा हे स्वतंत्र महसुली गाव घोषित करणेबाबत

साक्री तालुक्यातील कढरे गावाचे विभाजन करून आगरपाडा ता. साक्री जि.धुळे हे स्वतंत्र महसुली गाव करणेबाबत.

वर्ष निहाय शासकिय जमिन मंजूर प्रदान आदेश

अपर तहसिलदार यांचे कार्यक्षेत्र - गावांची यादी

महसुल कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सुची

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

 

CM Feloship

संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती
AR-34 स्वातंत्र्यसैनिकांची यादी
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१७
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768

DigiLocker