Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रे संपर्क

Indian Government Website

AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार N3
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 पुरवठा विभाग - नियतन N3
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१७
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
Yahsharth
सूचना फलक

नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघ मुळ व पुरवणी मतदार यादी N3

लिपिक,टंकलेखक,लघुटंकलेखक,वाहन चालक,शिपाई संवर्गातील दि.०१/०१/२०१८ रोजीची प्रारूप जेष्ठता सुची N3

प्रत्यक्ष मुलाखत (Walk in Interview)- तात्पुरत्या स्वरुपात सहयोगी प्राध्यापक / वैद्यकीय अधिकारी पद भरती N3

प्रत्यक्ष मुलाखत (Walk in Interview) तात्पुरत्या स्वरुपात प्रबंधक/आवासी/निवासी अधिकारी ...इ. पद भरती N3

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९४ पासुनची सुधारित प्रारूप जेष्ठता सुची

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनचीसुधारित प्रारूप जेष्ठता सुची

ई-निविदा सुचना क्र. २ - वाळु लिलाव - सन-२०१७-१८

वाळू लिलाव सन 2017-18 बाबतच्या जाहिरीबाबत सूचना

ई-निविदा सुचना - वाळु लिलाव - सन-२०१७-१८

तलाठी सझा पुनर्रचना - नवीन तलाठी सझांची व महसुल मंडळ निर्मिती करणेबाबत अधिसुचना

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना - अधिनियम २०१३ चे कलम ११ अन्वये मौजे बोरीस ता.धुळे ... - जमीन भूसंपादन प्रस्ताव क्र.०३/२०१६ चे अधिसुचना परिशिष्ट १ ते ५

मतदार नोंदणी विषयी मार्गदर्शक व्हिडीओ-१ , व्हिडीओ-२ , व्हिडीओ-३

अधिसुचना - शिंदखेडा नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुक - २०१७-१८.

वर्ष निहाय शासकिय जमिन मंजूर प्रदान आदेश

भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुर्नस्थापना - अधिनियम २०१३ चे कलम १९ अन्वये मौजे कढरे ता.साक्री व मौजे रेवाडी ता. शिंदखेडा जि. धुळे - जमीन भूसंपादन प्रस्ताव क्र.५५/१९९६ चे अधिसुचना परिशिष्ट १ ते ५

आपत्ती व्यवस्थापन - ई-निविदा प्रक्रियेतील लिफाफा क्र. २ उघडणेची सूचना

खाजगी टँकर्स फेर ई-निविदेस मुदतवाढ- शुध्दीपत्रक-५

जाहीर सुचना - शिंदखेडा नगर पंचायत- अंतिम मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत

जाहिरात - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा , धुळे. करार पद्धतीने तालुका / गट समन्वयक पद भरती.

फेर जाहिरात - जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्य निवडीबाबत

जाहीर सुचना - शिंदखेडा नगर पंचायत- प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धीबाबत

फेर ई-निविदा - खाजगी टँकर्स निविदा

नवीन साझांची प्रारूप अधिसुचना

शिंदखेडा नगर पंचायत - अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २०१७-१८

खरीप / रब्बी -२०१५ शेतकरी अर्थसहाय्य यादी

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९४ पासुनची दुरुस्त अंतिम जेष्ठता सुची

शिंदखेडा नगरपंचायतीचा प्रभाग रचना तसेच आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम 2017-2018

जाहीर नोटीस-शिंदखेडा नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणुक -२०१७-१८

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा - २०१७-१८

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९४ पासुनची अंतिम जेष्ठता सुची

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनची अंतिम जेष्ठता सुची

सन 2016-17 च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी 50 पैसे वा त्यापेक्षा कमी आलेल्या गावांची यादी

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९३ पासुनची जेष्ठता सुची

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सन १९९५ पासुनची जेष्ठता सुची

ई व्ही एम बाबत माहिती (Video)

नागरिकांकडून हरकती/सुचना मागविण्यासाठी - धुळे प्रादेशिक योजनेचा प्रारूप प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा व अहवाल

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लघुटंकलेखक , वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अपर तहसील पिंपळनेर , ता.साक्री मधील मांजरी गावाचे विभाजन करून बारीपाडा हे स्वतंत्र महसुली गाव घोषित करणेबाबत

साक्री तालुक्यातील कढरे गावाचे विभाजन करून आगरपाडा ता. साक्री जि.धुळे हे स्वतंत्र महसुली गाव करणेबाबत.

अपर तहसिलदार यांचे कार्यक्षेत्र - गावांची यादी

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

 

Maharashtra Governmnet Website

संकेतस्थळात शोधा

AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती
AR-34 स्वातंत्र्यसैनिकांची यादी
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१७
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768

DigiLocker