Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 जेष्ठता सुची N1
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१५
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

जाहिरात - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सनदी लेखापाल नियुक्ती N1

जाहिरात - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,धुळे अंतर्गत कंत्राटी पद भरती N1

महसुल कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सुची

रेती/वाळू घाट निर्गती करीता ई-टेंडरींग कम ई-ऑक्शन (ई-निविदा सह ई-लिलाव) सूचना

ई-निविदा सुचना - खाजगी टँकर्ससाठी

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी -१-१-८२ व १-१-९९ पासुनची सुधारित अंतिम जेष्ठता सुची

जि.प.भरती - गट-क पदांसाठी अंतिम निवड यादी

जि.प.भरती - गट-ड पदांसाठी अंतिम निवड यादी

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

लघुटंकलेखक,वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१६ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची

सन २०१५-१६ या वर्षासाठी धुळे जिल्ह्यातील वाळु स्थळांची फेर ई-लिलाव

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात

जि.प.भरती - आरोग्य सेवक अंतरिम निवड यादी

जि.प.भरती - कंत्राटी ग्रामसेवक अंतरिम निवड यादी

जि.प.भरती - परिचर अंतरिम निवड यादी

जि.प.भरती - पशुधन पर्यवेक्षक अंतरिम निवड यादी

जि.प.भरती - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक अंतरिम निवड यादी

सन २०१५-१६ या वर्षासाठी धुळे जिल्ह्यातील वाळु स्थळांची फेर ई-लिलाव

लिपिक टंकलेखक परीक्षा- २०१५ अंतरिम निवड सुची

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी

लिपिक टंकलेखक परीक्षेचा निकाल

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- सुधारित अंतिम उत्तरसुची

रेती/वाळू घाट निर्गती करीता ई-टेंडरींग कम ई-ऑक्शन (ई-निविदा सह ई-लिलाव) सूचना

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ४(१) अन्वये मौजे वाडी शेवाडी ता. शिंदखेडा प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन प्रस्तावांचे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबतची अधिसुचना

नाशिक पदवीधर मतदार संघ- पुरवणी मतदार यादी

परिचर (गट-ड) परीक्षा- उत्तरांची विवरणी

ग्रामसेवक परीक्षा- उत्तरांची विवरणी

नाशिक पदवीधर मतदार संघ- मतदार यादी

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक- परीक्षा उत्तरांची विवरणी

आरोग्य सेवक परीक्षा उत्तरांची विवरणी

पशुधन पर्यवेक्षक परीक्षा उत्तरांची विवरणी

प्राथमिक शिक्षकांचे आंतर जिल्हा बदली आदेश

सेन्ट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे कोर्स कॅलेंडर

तलाठी पदासाठी निवड यादी

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

आंतर जिल्हा बदली प्राथमिक शिक्षकांची अंतिम पात्र व अपात्र यादी - शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प.,धुळे

वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प भुसंपादन प्रस्ताव क्र.५१-०७/२-१४ ता.शिंदखेडा

भूमिसंपादन प्रस्ताव क्र.०१/२०१५.. भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११(१) ची परीशिष्ट १ ते ५

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल आणि मतदाता महोत्सव- Online Competition for Voters

सामजिक,आर्थिक.व जातीनिहाय सर्वेक्षण २०११,प्रारूप यादी (Draft List)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जि.प. धुळे , सार्वजनिक अहवाल

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

प्राथमिक शिक्षक जेष्ठता सूची - जि.प.धुळे

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती N1
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१६
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768