Collector Office
मुख्यपृष्ठ जिल्हा दृष्टिक्षेपात इतिहास भुगोल जिल्हा प्रशासन विभाग छायाचित्र संग्रह क्षणचित्रेN4 संपर्क
Indian Government Website
AR-1 लोकप्रतिनिधी
AR-2 शासकीय योजना
AR-2 शासन निर्णय
AR-3 अर्जाचे नमुने
AR-4 माहितीचा अधिकार
AR-5 नागरिकांची सनद
AR-6 ७/१२ पहाणे
AR-7 आपत्ती व्यवस्थापन N3
AR-8 तंटामुक्ती आभियान
AR-9 जलयुक्त शिवार अभियान
AR-10
पुरवठा विषयक माहीती
AR-10 जेष्ठता सुची
AR-11
आपत्कालीन दूरध्वनी
AR-12
गॅझेटियर जिल्हा धुळे
AR-15
जिल्हा उद्योग मित्र बैठक
AR-16
राष्ट्रीय बायोगॅस-लाभार्थी यादी
AR-17
कृषी विभाग
AR-18
स्वाईनफ्लू
AR-18
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१
AR-19
महा-ई-सेवा केंद्र
AR-20
बी.एल.ओ.(BLO) यादी-२०१५
AR-s1
संकेतस्थळ आराखडा
AR-p2
प्रतिक्रिया
AR-13
अस्वीकार धोरण
BR-1
चालु घडामोडी
सूचना फलक

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०१७ - मतदार यादी N3

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची N3

लघुटंकलेखक , वाहनचालक व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची N2

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची N3

अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सुची N3

विधी अधिकारी गट-अ ( कंत्राटी ) पदासाठी जाहिरात N3

जाहिरात - शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ करिता फेलोशिप व सर्टिफिकेट अभ्यासक्रमाकरिता अर्ज

जनहित याचिका क्र. १७३/२०१० , ध्वनी प्रदूषण नियम अंमलबजावणी माहिती

आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा धुळे जिल्हा -२०१६-१७

जाहिरात - वैद्यकीय अधिकारी पद भरती , आरोग्य विभाग , जि..प. धुळे

धुळे जिल्हा वाळू रेती ई-निविदा/ई-ऑक्शन सुचना

अपर तहसील पिंपळनेर , ता.साक्री मधील मांजरी गावाचे विभाजन करून बारीपाडा हे स्वतंत्र महसुली गाव घोषित करणेबाबत

शिरपूर/दोंडाईचा न.पा. सार्वत्रिक निवडणुक कार्यक्रम-२०१६

जी.एन.एम.प्रवेश प्रक्रिया -२०१६ ,सर्वोपचार रुग्णालय,धुळे

जाहीर सुचना- शिरपूर व दोंडाइचा न.पा. सार्वत्रिक निवडणुक २०१६-१७ प्रभाग निहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्द

तलाठी भरती परीक्षा २०१६- निवड व प्रतीक्षा यादी

जाहिरात-शैक्षणिक वर्ष-२०१६-१७ बीपीएमटी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज

तलाठी भरती परीक्षा २०१६- प्राप्त गुणांची यादी

शिरपूर व दोंडाइचा न.पा. सार्वत्रिक निवडणुक २०१६-१७ मतदार यादी कार्यक्रम

तलाठी भरती परीक्षा २०१६-उत्तरांची विवरणी

ई-निविदा -जिल्हाधिकारी कार्यालय-राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावातीकरण , डाटा एन्ट्री

जाहिरात-तलाठी भरती-२०१६

जाहीर सूचना - शिरपूर व दोंडाइचा न.पा. अंतिम प्रभाग रचना बाबत

शिरपूर-वरवाडे न.पा. अंतिम प्रभाग रचना

दोंडाइचा-वरवाडे न.पा.अंतिम प्रभाग रचना

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तराकरिता प्राप्त अर्जाच्या छाननीनुसार पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

सामुहिक वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका व्यवस्थापकाची कंत्राटी पदे भरती निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

जाहिरात - शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ करिता भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील PG-DMLT या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश अर्ज .

सामुहिक वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका व्यवस्थापक पदासाठी मुलाखत दि.०५-०८-२०१६

जाहिरात - भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय धुळे येथे प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे (Walk-in-Interview) पद भरती.

सुधारित जाहिरात- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत पेसाशी निगडीत जिल्हा व तालुका स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने पद भरती

जाहीर सूचना - दोंडाईचा वरवाडे नगर परिषद प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती बाबत

जाहीर सूचना - शिरपूर वरवाडे नगर परिषद प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चिती बाबत

जाहिरात- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत पेसाशी निगडीत जिल्हा व तालुका स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने पद भरती

ई-निविदा - जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा / जि.प. अंतर्गत "ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता" बाह्य यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करणे बाबत

जाहीर नोटीस - शिरपूर/दोंडाईचा न.पा.सार्वत्रिक निवडणूक २०१६-१७

जाहिरात - भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय ,धुळे येथे कंत्राटी तत्वावर पद भरती.

तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.१.१.२०१६ रोजी अंतिम जेष्ठता सुची

साक्री तालुक्यातील कढरे गावाचे विभाजन करून आगरपाडा ता. साक्री जि.धुळे हे स्वतंत्र महसुली गाव करणेबाबत.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैधानिक लेखापाल यांची नियुक्तीबाबत

जाहिरात - सन-२०१६-१७ शैक्षणिक वर्षाकरिता भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे फेलोशिप व सर्टीफिकेट अभ्यासक्रमाकरिता अर्ज

वर्ष निहाय शासकिय जमिन मंजूर प्रदान आदेश

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी - सुधारीत उपाययोजना

अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क , धुळे या कार्यालयातील शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव व निविदा पद्धतीने विक्री करणेबाबतची जाहीर नोटीस

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या त्रुटींच्या पूर्ततेसाठी विभागीय निवड मंडळामार्फत तात्पुरत्या स्वरुपात सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे १२० दिवसासाठी प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे ( Walk in Interview )भरण्याबाबतची जाहिरात

वनहक्क कायद्याअंतर्गत जिल्हा समन्वयक (वहका) या कंत्राटी पदासाठी नेमणुक करणेबाबत

सामुहिक वनहक्काच्या अंमलबजावणीसाठी तालुका व्यवस्थापक पद भरणेसाठी जाहिरात

अपर तहसिलदार यांचे कार्यक्षेत्र - गावांची यादी

महसुल कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता सुची

जाहिरात - अधिक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क , धुळे या कार्यालयातील शासकीय वाहनांचा जाहीर लिलाव

जाहिरात - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सनदी लेखापाल नियुक्ती

जाहिरात - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,धुळे अंतर्गत कंत्राटी पद भरती

रेती/वाळू घाट निर्गती करीता ई-टेंडरींग कम ई-ऑक्शन (ई-निविदा सह ई-लिलाव) सूचना

अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी -१-१-८२ व १-१-९९ पासुनची सुधारित अंतिम जेष्ठता सुची

सन २०१५-१६ च्या खरीप हंगामातील हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी

भूमिसंपादन,पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ४(१) अन्वये मौजे वाडी शेवाडी ता. शिंदखेडा प्रकल्पांतर्गत भूसंपादन प्रस्तावांचे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाबाबतची अधिसुचना

प्राथमिक शिक्षकांचे आंतर जिल्हा बदली आदेश

सेन्ट ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे कोर्स कॅलेंडर

NVSP

पेसा कायदा विविध अधिसुचना

वाडीशेवाडी मध्यम प्रकल्प भुसंपादन प्रस्ताव क्र.५१-०७/२-१४ ता.शिंदखेडा

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल आणि मतदाता महोत्सव- Online Competition for Voters

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान - जि.प. धुळे , सार्वजनिक अहवाल

अनुकंपा उमेदवारांची सामाईक प्रतीक्षा सूची

नोटीस - बॅनर्स,होर्डीग्ज,जहिराती काढुन घेणेबाबत

जिल्हा आ्पत्ती व्यवस्थापन आराखडा

Maharashtra Governmnet Website
संकेतस्थळात शोधा
AR-39
AR-38
AR-38
AR-38
AR-36
AR-34 भोगवटदार वर्ग-२ च्या जमिनीची माहिती
AR-34 स्वातंत्र्यसैनिकांची यादी N1
AR-34
AR-34 स्थानिक सुटया -२०१६
AR-33 वन हक्क पात्र दावे
AR-33
AR-32
AR-31
AR-30
AR-29
AR-28
AR-26
AR-25
AR-24 संजय गांधी योजना-लाभार्थी यादी
AR-23
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी
AR-22
AR-21

This web site is best viewed at 1028 x 768

DigiLocker